Loader

 

 

  

 

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu výstavby podzemnej kruhovej križovatky na ulici Mliynské nivy bude uzatvorená Továrenská ulica zo smeru od Mlynských nív

VIAC INFORMÁCIÍ

Z Továrenskej ulice sa teda dočasne stane slepá ulica s vjazdom od Dostojevského radu.

 

Notársky úrad | JUDr. Ľubomír Vlha - Môžem si vybrať notára pri dedičskom konaní ?
Môžem si vybrať notára pri dedičskom konaní ?
Môžem si vybrať notára pri dedičskom konaní ?

Príslušnosť notára v dedičskom konaní je daná zákonom, a preto nie je možné, aby si dedič notára vybral sám. Výber notára nie je možný ani v prípade, že by sa o konkrétnom notárovi dohodli všetci dedičia. Jeho príslušnosť je závislá od súdu príslušného na konanie o dedičstve.

 

Podľa Civilného mimosporového poriadku sa príslušnosť súdu na konanie o dedičstve určuje na základe troch kritérií. V prvom rade je príslušný súd, v ktorého obvode mal poručiteľ v čase smrti adresu trvalého pobytu. Rozhodujúca je adresa trvalého pobytu, ktorú má poručiteľ evidovanú v Registri obyvateľov SR. Teda napríklad, ak mal poručiteľ trvalý pobyt v Trenčíne, príslušný bude Okresný súd Trenčín. Ak nemožno určiť príslušnosť súdu na základe adresy trvalého pobytu poručiteľa, príslušný je súd, v ktorého obvode sa nachádza majetok poručiteľa. V prípade, že nemožno určiť príslušnosť ani takto, miestne príslušným je súd, v obvode ktorého poručiteľ zomrel.

Takto určený súd následne poverí notára, aby v danej veci konal a rozhodol. Súd poveruje notárov so sídlom vo svojom obvode rovnomerne podľa rozvrhu práce. Preto nie je možný ani výber notára z bližšie určeného obvodu. V rámci novej právnej úpravy Civilný mimosporový poriadok čiastočne odbremenil súdy od dedičského konania, nakoľko celé prvoinštančné konanie o dedičstve, vrátane vydávania rozhodnutí prešlo na notárov ako súdnych komisárov.

Úmrtie je súdu oznámené matričným úradom, v ktorého obvode došlo k smrti poručiteľa, a to doručením úmrtného listu. Na základe takto oznámenej skutočnosti začne súd konanie aj bez návrhu. Rovnako súd postupuje v prípade, že je osoba vyhlásená za mŕtvu.
Osobitným prípadom, kedy môže dôjsť k zmene určeného notára je situácia, kedy sa notár objektívne javí ako zaujatý, a to či už k samotnému predmetu dedičského konania, voči niektorému z účastníkov dedičského konania, alebo ich zástupcom. Takáto okolnosť predstavuje zákonný dôvod, aby súd poveril iného notára. Dôvodom na  vylúčenie notára však nie sú okolnosti spočívajúce v jeho postupe v dedičskom konaní. V prípade, že by sa námietka účastníka konania týkala len postupu notára, súd na takúto námietku nebude prihliadať. V  námietke zaujatosti účastník dedičského konania uvedie proti komu námietka smeruje, dôvod, pre ktorý má byť notár vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o  dôvode vylúčenia dozvedel. O  vylúčení notára z úkonov súdneho komisára rozhoduje súd, ktorý notára vykonaním úkonov súdneho komisára poveril. Ak sa námietka zaujatosti preukáže ako dôvodná, súd podľa rozvrhu práce poverí iného notára.

JUDr. Ľubomír Vlha Be the first to comment! Prečítané 54305 x